Podmienky prijatia

Písomnú žiadosť o sociálnu službu (SS) fyzická osoba predloží príslušnej obci/mestu, podľa svojho trvalého bydliska. Príslušná obec/mesto vykoná posúdenie žiadateľa o SS a vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia občan môže požiadať SVETLO – Domov pre seniorov, n.o. o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Ďalej budete potrebovať:

1. Rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o výške poberaného dôchodku
2. Fotokópiu právoplatného Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v ZPS/ZOS

Banner pre súhlas so súbormi cookie od Real Cookie Bannera