Poskytované služby

ZPS – Zariadenie pre seniorov,  ZOS – Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje sociálnu službu  na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Domov pre seniorov
Zariadenie pre seniorov (§ 35 )
poskytuje sociálnu službu na základe uzatvorenej zmluvy na dobu neurčitú.
V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV,  podľa prílohy č. 3 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje
z iných vážnych dôvodov.
Zariadenie opatrovateľskej služby (§ 36 )

poskytuje sociálnu službu na základe uzatvorenej zmluvy s klientmi. Služba je poskytovaná plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

 

V zariadení  sa poskytujú služby:

Odborné:

 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • nepretržitá starostlivosť o seniorov, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti

Obslužné činnosti:

 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne
  a šatstva
 • pomoc pri zvládaní bežných úkonov starostlivosti o vlastnú osobu
 • pomoc pri osobnej hygiene

Ďalšie činnosti:

 • záujmová činnosť a aktivizačné činnosti (podpora účasti na spoločenskom živote
  a dianí i mimo zariadenia zabezpečenie duchovnej starostlivosti, spovede, účasť na sv. omši)
 • rehabilitácia, masáže
 • utváranie podmienok na úschovu cenných vecí
Banner pre súhlas so súbormi cookie od Real Cookie Bannera